عینک آستین

چاپ آستین کوچک، برچسب کوچک برای بطری, برچسب های کوچک برای بطری ها، آستین های بسته بندی کوچک, shrink wrap sleeves.